ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
18:10 25/01/2013
Đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992: Quyền lợi và nghĩa vụ của toàn dân
 
(VOH) - Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết với sự nghiệp chung của đất nước trong việc góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng, tạo sự đồng thuận trong toàn dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi đạo luật cơ bản của quốc gia.

Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với 09 nội dung cơ bản được đưa ra lấy ý kiến toàn thể nhân dân, gồm: Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sửa đổi Hiến pháp để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế; tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới; Sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp. Cụ thể hóa 09 nội dung cơ bản nêu trên, Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều.

Ý kiến góp ý về toàn bộ nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bao gồm: Lời nói đầu; Chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức bộ máy nhà nước; Hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; Kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện thông qua các hình thức: góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác.

Đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và ở địa phương.

Bà Ung Thị Xuân Hương– Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM cho biết thêm về yêu cầu và các hình thức tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo:

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận của toàn dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức, tập thể có thể đóng góp ý kiến về toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp hoặc về một hay một số nội dung cụ thể trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Hoàng Lâm
 RADIO ONLINE
 
Chủ nhật, 21-09-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743