Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhiều chính sách có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng nhiều chính sách có lợi từ tháng 9 - 2017, như: tăng ngày nghỉ lễ, trợ cấp, giảm tiêu chí đánh giá...

  Bắt đầu từ tháng 9 - 2017, nhiều quy định liên quan đến quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực thi hành.

  Cán bộ UBND quận 1 (TPHCM, bìa phải) giải quyết hồ sơ cho người dân.

  Cụ thể như sau:

  1. Tăng trợ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc:

  Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 - 7 - 2017 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130 - CP và quyết định số 111 - HĐBT chính thức có hiệu lực từ ngày 1 - 9.

  Thông tư quy định cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, hưởng trợ cấp theo quyết định số 130 - CP và quyết định số 111 - HĐBT sẽ hưởng mức trợ cấp:

  - Cán bộ nguyên là bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã: 1,846 triệu đồng/tháng.

  - Cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã: 1,786 triệu đồng/tháng.

  - Những chức danh còn lại: 1,653 triệu đồng/tháng.

  2. Nghỉ lễ Quốc khánh 2 - 9:

  Căn cứ Điều 115, Bộ Luật Lao động 2012, dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (từ thứ 7, ngày 2 - 9 đến hết thứ 2, ngày 4 - 9).

  3. Giảm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ:

  Từ ngày 15 - 9 - 2017, quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức sẽ bỏ tiêu chí “có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại, đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Đây là nội dung nêu trong Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

  Nguồn: SGGP