Câu chuyện Giáo dục - 12/06/2017

11:35 - 23/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Thương mại điện tử - Bài: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thương mại điện tử-23/06/2017

11:35 - 23/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Thương mại điện tử - Bài: Tổng quan về thương mại điện tử - 21/06/2017

11:13 - 21/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị dự án - Bài: Kết thúc dự án - 20/06/2017

16:45 - 20/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị dự án - Bài: Quản trị hợp đồng dự án - 19/06/2017

16:47 - 19/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị dự án - Bài: Quản trị rủi ro - 17/06/2017

12:10 - 17/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị dự án - Bài: Kiểm soát dự án - 16/06/2017

13:21 - 16/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 15/06/2017

13:11 - 15/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị dự án - Bài: Phân bổ nguồn lực dự án - 14/06/2017

11:32 - 14/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị dự án - Bài: Lập tiến độ dự án (tt) - 13/06/2017

10:33 - 13/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.