Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)

  Thời gian phát sóng: 05:00 – 05:30 mỗi ngày

  Nội dung: Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)

  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Hiến kế giao thông đô thị - Nỗi lòng sau tay lái
  10:00 60 phút
  Phòng mạch Radio
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Phòng mạch Radio
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Tạp chí Ngân hàng - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 45 phút
  Nấm và sức khỏe - Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Nỗi lòng sau tay lái - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh Phản hồi - Khúc tình quê
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Hiến kế giao thông đô thị - Nỗi lòng sau tay lái
  10:00 60 phút
  Phòng mạch Radio
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước ĐT - Giao thông và Âm nhạc - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  PCLB ứng phó thiên tai - CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ và KHỞI NGHIỆP
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 45 phút
  Sống khỏe mỗi ngày
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh Phản hồi (30p) - Khúc tình quê
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giao thông Sài Gòn - Giảm ngập
  09:00 60 phút
  Hiến kế giao thông đô thị
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giao thông Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Đồng hành cùng ngư dân
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Tâm điểm FM 956
  19:00 45 phút
  Đẹp để hạnh phúc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Nỗi lòng sau tay lái - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh Phản hồi (30p) - Khúc tình quê
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nấm và sức khỏe
  09:00 60 phút
  Hiến kế giao thông đô thị - Nỗi lòng sau tay lái
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Phòng mạch Radio
  11:00 60 phút
  Giao thông Sài Gòn - Giảm ngập
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Sức khỏe cộng đồng - Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Phòng chống lụt bão và thiên tai - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 45 phút
  Nước tốt cho sức khỏe vượng - Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Luật sư của bạn - Khúc tình quê
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Sống khỏe mỗi ngày
  09:00 60 phút
  Hiến kế giao thông đô thị
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Phòng mạch Radio
  11:00 60 phút
  Radio sách
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Sức khỏe và cuộc sống
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Đồng hành cùng ngư dân trên biển - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Nỗi lòng sau tay lái - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh, phản hồi - Khúc tình quê
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông và Âm nhạc - Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Hiến kế giao thông đô thị - Nỗi lòng sau tay lái
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Chung tay giảm ngập đô thị - Phòng mạch Radio
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông và Âm nhạc - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Hạt giống tâm hồn - Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Phòng mạch Radio
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Bất động sản - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương - Khúc tình quê
  05:00 30 phút
  Cộng đồng không khói thuốc
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - An toàn phòng chống cháy nổ - Giao thông Nghe và Nghĩ - Công dân và pháp luật - Giao thông và Âm nhạc
  09:00 60 phút
  Đẹp để hạnh phúc - Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Giao lộ âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông và Âm nhạc - Giao thông Nghe và Nghĩ - Giao thông Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 30 phút
  Nhịp sống Thành phố
  14:30 90 phút
  Sát cánh gia đình Việt - 15g15: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Đồng hành cùng doanh nghiệp - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
  19:00 45 phút
  An toàn phòng chống cháy nổ - Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Giao lộ âm nhạc - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương - Khúc tình quê