Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 08:00 – 10:00 mỗi ngày

  Nội dung: Nhịp sống Sài Gòn

  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Văn minh đô thị
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:30 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 60 phút
  Một thời hào hùng và lãng mạn - 21:30: Bạn có thư !
  22:00 60 phút
  TRỰC TIẾP ĐÊM GIAO THỪA TẾT KỶ HỢI 2019 - [KHÔNG PHÁT: Khúc nhạc tình]
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 30 phút
  Kiến trúc xanh
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 90 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:30 30 phút
  TÔI - NGƯỜI SÀI GÒN
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  21:30 30 phút
  Phố sách
  22:00 60 phút
  Bí mật nam giới
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sài Gòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 30 phút
  BÔNG LÚA VÀNG
  15:00 60 phút
  BÔNG LÚA VÀNG
  16:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 90 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:30 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 30 phút
  Một thời hào hùng và lãng mạn
  21:30 30 phút
  Bạn có thư !
  22:00 60 phút
  Khúc nhạc tình
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sài Gòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 30 phút
  VĂN MINH ĐÔ THỊ
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 90 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:30 30 phút
  TÔI - NGƯỜI SÀI GÒN
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  21:30 30 phút
  Phố sách
  22:00 60 phút
  Tâm sự đêm khuy
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 30 phút
  Giao thông và âm nhạc
  10:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 30 phút
  Kiến trúc xanh
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Nhip sống Sài Gòn
  17:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 90 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:30 30 phút
  SHOPPING CUỐI TUẦN
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  21:30 30 phút
  Phố sách
  22:00 60 phút
  Hạnh phúc trong tầm với
  05:00 30 phút
  Hòa tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  14:30 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  16:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  17:00 30 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc
  17:30 90 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 30 phút
  Giao thông và âm nhạc
  19:30 30 phút
  TÔI - NGƯỜI SÀI GÒN
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 30 phút
  Một thời hào hùng và lãng mạn
  21:30 30 phút
  Bạn có thư !
  22:00 60 phút
  Khúc nhạc tình
  05:00 30 phút
  Tình khúc vượt thời gian
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 120 phút
  Sài Gòn FM
  08:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 120 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  14:00 30 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:30 90 phút
  Sát cánh cùng gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc
  14:30 90 phút
  Sát cánh gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 16:30: Đồng hành cùng doanh nghiệp
  17:00 30 phút
  Bạn có thư !
  17:30 90 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - 19:30: SHOPPING CUỐI TUẦN
  20:00 60 phút
  Hòa tấu nước ngoài
  21:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 21:30: PHỐ SÁCH
  22:00 60 phút
  Bí mật nam giới