Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Giao thông và Âm nhạc

  Thời gian phát sóng: 16:00 – 17:00 mỗi ngày

  Nội dung: Giao thông và Âm nhạc

  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  FM 95.6 Phản ánh Phản hồi - 22:30: TÌnh khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Luật sư của bạn - 10:30: Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Giao thông và Âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Bí mật nam giới (trực tiếp)
  22:00 60 phút
  FM 95.6 Phản ánh Phản hồi - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Bông lúa Vàng
  15:00 60 phút
  Bông lúa Vàng
  16:00 60 phút
  Bông lúa Vàng - 16:30: Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 21:30: Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  Fm 95.6 Phản ánh Phản hồi - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14g30: Giao thông và Âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông âm nhạc
  21:00 60 phút
  Bí mật nam giới
  22:00 60 phút
  Luật sư của bạn - 22:30: Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Hoà tấu Việt Nam
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 21:30: Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  FM 96,6 Phản ánh, phản hồi - Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Coop-Mart Đánh thức TP
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Chung tay giảm ngập đô thị
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Đi an toàn, về hạnh phúc - Giao thông và âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Bí mật nam giới
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương - 22:30: Tình khúc Việt Nam
  05:00 30 phút
  Tình khúc vượt thời gian
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sài Gòn FM
  08:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 09:30: Bí mật nam giới
  10:00 60 phút
  Mật thư nam giới - 10:30: Giao thông và âm nhạc
  11:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:00 30 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:30 90 phút
  Sát cánh gia đình Việt - 15:15: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 16:30: Đồng hành cùng doanh nghiệp
  17:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  18:00 60 phút
  Nhịp sống Sài Gòn
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Giao thông và âm nhạc
  20:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - Hòa tấu Việt Nam
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương -Tình khúc Việt Nam