Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn

  Thời gian phát sóng: 08:00 – 09:00 mỗi ngày

  Nội dung: Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn

  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Cà phê năng lượng - Sách quý đổi đời - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh Phản hồi - Giai điệu quê hương
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Luật sư của bạn - Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và Âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  PCLB ứng phó thiên tai - CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ và KHỞI NGHIỆP
  17:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh Phản hồi - Giai điệu quê hương
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông và Âm nhạc
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và Âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Đồng hành cùng ngư dân - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Phản ánh Phản hồi - Giai điệu quê hương
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Sức khỏe cộng đồng - Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Phòng chống lụt bão và thiên tai - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  Luật sư của bạn - Giai điệu quê hương
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Coop-Mart Đánh thức TP
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - 100oC sức khỏe
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Đồng hành cùng ngư dân trên biển - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - Góc nhìn thể thao
  19:00 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cà phê năng lượng, sách quý đổi đời - Giao thông và âm nhạc
  21:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - Tình ca cách mạng 99,9
  22:00 60 phút
  FM 96,6 Phản ánh, phản hồi - Giai điệu quê hương 99,9
  05:00 30 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Coop-Mart Đánh thức TP
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Chung tay giảm ngập đô thị
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Con khỏe mẹ vui - Giao thông và âm nhạc
  15:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Bất động sản - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Đi an toàn, về hạnh phúc - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - Góc nhìn thể thao
  19:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Đào tạo từ xa (ĐH Bình Dương) - Tình ca cách mạng 99,9
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương - giai điệu quê hương
  05:00 30 phút
  Cộng đồng không khói thuốc
  05:30 30 phút
  Thời sự VOH
  06:00 120 phút
  Sàigòn FM
  08:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - An toàn phòng chống cháy nổ - Nhịp sống Sài Gòn
  09:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  10:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  11:00 60 phút
  Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  12:00 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:15 45 phút
  Giao thông và Âm nhạc
  13:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  14:00 30 phút
  Giao thông và âm nhạc
  14:30 90 phút
  Sát cánh gia đình Việt - 15g15: Giao thông và Âm nhạc
  16:00 60 phút
  Đồng hành cùng doanh nghiệp - Giao thông và Âm nhạc
  17:00 60 phút
  Giao thông và Âm nhạc - Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn
  18:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc
  19:00 45 phút
  An toàn phòng chống cháy nổ - Giao thông và Âm nhạc
  19:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  20:00 60 phút
  Cho bạn cho tôi
  21:00 60 phút
  Giao thông và âm nhạc - Tình ca cách mạng
  22:00 60 phút
  VOH kết nối yêu thương - Giai điệu quê hương 99,9