Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 1/12/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 1/12/2018

  Đang chạy

   Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 29/09/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 29/09/2018

  Đang chạy

   Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 15/9/2018

   Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 15/9/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 28/7/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 28/7/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 14/7/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 14/7/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 26/5/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 26/5/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 19/5/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 19/5/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh) - 31/3/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh) - 31/3/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 9/12/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 9/12/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 25/11/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 25/11/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 30/09/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 30/09/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 16/09/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 16/09/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 29/07/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 29/07/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 15/07/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 15/07/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 27/05/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 27/05/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 13/05/2017

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 13/05/2017

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh lần 2 - 25/03/2017)

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh lần 2 - 25/03/2017)

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh lần 1- 11/03/2017)

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh lần 1- 11/03/2017)

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn lần 3- 14/01/2017)

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn lần 3- 14/01/2017)

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ - 19/11/2016)

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ - 19/11/2016)