028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

100% người nghèo, đối tượng chính sách được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước, gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 – 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 852/QĐ-TTg phê duyệt ngày 10/7/2012.
Đối tượng phục vụ của NHCSXH là người nghèo, các đối tượng chính sách khác theo quy định của nhà nước; các đối tượng được tổ chức, cá nhân ủy thác cho NHCSXH trực tiếp cho vay, trong đó, ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Mục tiêu cụ thể đặt ra là 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm của Ngân hàng này khoảng 10%/năm và tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%/tổng dư nợ. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, NHCSXH đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ; đồng thời hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, hội nhập với hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới; hoàn thiện phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát và phân tích, cảnh báo rủi ro. Cùng đó, NHCSXH phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.


Nguồn vốn hoạt động của NHCSXH chủ yếu do nhà nước cấp hoặc tự huy động và nhận ủy thức từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”. Tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về lãi suất phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước và đối tượng vay trong từng thời kỳ; phân biệt theo nhóm...; quy trình xử lý rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động. NHCSXH hoàn thiện cơ chê skhoans tài chính ổn định trong từng giao đoạn với cơ chế cấp bù thích hợp để phát huy tính chủ động, hiệu quả.


Mô hình tổ chức, quản lý, điều hành NHCSXH ở 3 cấp: Trung ương – tỉnh – huyện theo hướng tập trung quản lý thống nhất ở Trung ương, tinh giản các khâu trung gia và tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch lưu động xã, phường.


Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai, chỉ đạo thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này. Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thành công Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2011 – 2020 và Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Theo đó, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội được ban hành thống nhất và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện./.
TTXVN