Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 2015: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị

  (VOH) - Năm 2014, kinh tế TP.HCM phục hồi và tăng trưởng khá, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

  Song song đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các vấn đề an sinh xã hội, văn hóa giáo dục có nhiều bước tiến, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao… Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại yếu kém trong quản lý kinh tế xã hội : cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng thấp, hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu tốc độ phát triển, tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước chưa giải quyết triệt để…Phóng viên Đài phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về những thành tựu và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của TPHCM năm 2015.

  * Thưa ông, là người đứng đầu trong chỉ đạo và điều hành chính quyền thành phố, nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội của TP.HCM trong năm 2014, những thành quả nổi bật chúng ta đạt được là gì ?

  Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Năm 2014, lãnh đạo thành phố cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung chỉ đạo phục hồi kinh tế, từng bước tái cơ cấu hệ thống kinh tế. Tổng sản phẩm nội địa của thành phố năm nay đạt 9,6%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt tỉ lệ rất cao: 62 tỷ USD. Chúng ta cũng tập trung kiểm soát giá cả, qua đó chỉ số CPI của thành phố năm nay chỉ tăng 1,64%. Lượng hàng hóa xuất qua hệ thống cảng đạt 106 triệu tấn. Nổi bật hơn cả là tình hình thu chi ngân sách, trong khó khăn chung, chúng ta đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhờ vậy tổng thu ngân sách đạt 250.000 tỷ, tăng trên 10%.

  Đây là những nỗ lực và thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện để chúng ta bước vào năm 2015 – năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) và chuẩn bị thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 – 2020).

  * TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước và là một thành phố năng động, sáng tạo. Trong giai đoạn vừa qua cũng như hiện tại, Thành phố phát huy vai trò và tính chủ động, sáng tạo ra sao ?

  Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Bài học mà lãnh đạo thành phố rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đó là huy động được sự thống nhất, huy động được sự chia sẻ, đồng hành của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Tất cả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của thành phố đạt được là nhờ sự chia sẻ, đồng thuận của nhân dân và vai trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, đưa các chủ trương đường lối này thâm nhập vào đời sống xã hội và trở thành hoạt động thực tế. Đó là bài học hết sức quý báu và đó là nhân tố quan trọng để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong những năm trước kia cũng như trong năm 2014.

  * Phát huy thành tựu cũng như vị trí, vai trò đặc biệt gắn với xây dựng chương trình hành động và kế họach triển khai thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, phát triển TP.HCM đến năm 2020, chính quyền thành phố cần phải giải quyết những vấn cấp bách gì ?

  Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Trong 40 năm xây dựng và phát triển thành phố, chúng ta vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhưng trong giai đoạn mới này, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trước tiên chúng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị. Phải nắm rõ năng lực của mình đồng thời trong quá trình hội nhập, chúng ta phải am hiểu pháp luật quốc tế; tăng cường vừa phát huy nội lực, vừa tạo điều kiện tranh thủ ngoại lực nhưng nội lực là chủ yếu. Chúng ta còn phải xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ hết sức vững vàng về chính trị, có năng lực, có kiến thức, có trách nhiệm xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ hội nhập. Vấn đề thứ ba có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là nêu cao đường lối độc lập tự chủ, hội nhập nhưng phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân - Ảnh: Quỳnh Anh.

  * Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với TP.HCM: kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Ở tuổi 40, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ làm gì để tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế và tạo dấu ấn về một thành phố năng động, hiện đại của cả nước cũng như trong khu vực, thưa ông ?

  Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Qua 40 năm xây dựng và phát triển thành phố, bước vào thời kỳ mới – thời kỳ hội nhập quốc tế, trước tiên chúng ta phải tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong vấn đề hoạch định các chính sách phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đất nước cũng như của thành phố.

  Vấn đề thứ hai có ý nghĩa hết sức thực tiễn, là làm sao tạo mọi điều kiện để huy động sức mạnh của nhân dân, nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển thành phố.

  Vấn đề thứ ba là chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là tiếp tục phát huy lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Vấn đề thứ tư, trong quá trình phát triển của thành phố luôn luôn có những mặt tích cực cũng như những thiếu sót, tồn tại, do đó chúng ta phải tập trung phát huy những nhân tố tích cực, đồng thời phải kiên quyết sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, có tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, cho sự phát triển bền vững của TPHCM.

  * Cảm ơn Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

  Quỳnh Anh