Biểu tình tại Hồng Kông, hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam