Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bồi dưỡng kiến thức phát triển nông thôn cho cán bộ QLNN cấp cơ sở

    Chi cục Phát triển Nông thôn TPHCM phối hợp với trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức phát triển nông thôn dành cho cán bộ quản lý nhà nước cấp cơ sở” cho Ban Quản lý - Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại 57 xã trên địa bàn Tp.HCM từ ngày 7 đến ngày 10/5/2012

    Mục tiêu của lớp học này là nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; Trang bị cho cán bộ các sở ban ngành đoàn thể, các huyện hiểu đúng và đủ chủ trương, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, thành phố; để từ đó cùng chung sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

    Minh Phước