Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chuẩn bị các bước tổ chức Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ VIII

  (VOH) - Sau hai ngày tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt mặt trận cấp tỉnh, huyện về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp, hôm nay 9/7, hội nghị đã bế mạc.

  Hội nghị tập huấn lần này góp phần mở rộng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy tình thần yêu nước, tự lực tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, hướng mạnh hơn nữa về địa bàn dân cư.

  Hội nghị lần này cũng là bước chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận các cấp sắp tới để đại hội diễn ra chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định.

  Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận cấp cơ sở được thực hiện từ Quý IV-2013 và hoàn thành trước tháng 3/2014; cấp quận, huyện sẽ hoàn thành trước tháng 5/2014; cấp tỉnh, thành sẽ hoàn thành trước tháng 7/2014, và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào tháng 9/2014.

  Đợt tập huấn lần này diễn ra ở 25 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Sau hội nghị này, sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ mặt trận các tỉnh, thành phố ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng vào ngày 15 và 16/7/2013.

  Lệ Loan