Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu

    (VOH) - Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và thành phố đã gặt hái nhiều thành tựu to lớn. Bước vào giai đoạn mới, Đảng ta xác định, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế thì một nhiệm vụ đặc biệt qua trọng đó là công tác xây dựng Đảng. Đây cũng chính là nhiệm vụ quan trọng mà Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa qua đã đề ra trong Nghị quyết số 12.

    Đáng chú ý, Nghị quyết số 12, xác định tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 11 và thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách, trong đó có việc kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,… để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.. Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm của vấn đề trên, phóng viên VOH đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Mời quý bạn đọc cùng nghe lại nội dung này:

    Quốc Dũng