Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Diện tích nhà ở bình quân 16,7m2/người

    Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, diện tích nhà ở bình quân trên đầu người cả nước đạt 16,7m2, trong đó khu vực đô thị là 19,2m2, khu vực nông thôn là 15,7m2.

    Trong các vùng trên cả nước, khu vực Đông Nam Bộ đạt 17,4m2/người, cao nhất nước. Cũng theo Bộ Xây dựng, số lượng nhà ở diện tích từ 60 đến 80m2 chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng 22%. Số hộ có nhà ở dưới 25m2 chiếm tỷ lệ khoảng 8%. Số hộ có nhà ở diện tích hơn 100m2 tại đô thị chiếm tỷ lệ 30%. Điều đó cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, đặt ra thách thức cho mục tiêu tăng diện tích ở bình quân mà vẫn bảo đảm được diện tích sống tối thiểu phù hợp cho mọi đối tượng xã hội.

    VOV