Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Dự ĐH Đảng bộ Quân đội, TBT Nông Đức Mạnh: Tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận

  Ngày 20-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã khai mạc. Đến dự có các đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt...

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với các đại biểu tại đại hội.

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của quân đội và Đảng bộ quân đội đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ đặt ra trong những năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng cao, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương của mọi người Việt Nam. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

  Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quân đội cần phấn đấu khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót và phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị bảo đảm cho toàn Đảng bộ và toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Đại hội làm việc từ ngày 20 đến 22-9.

  Theo SGGP