Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao ra mắt và hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014

    Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao vừa tiến hành đại hội thành lập Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nhiệm kỳ 2010-2014. Việc ra đời của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đánh dấu sự trưởng thành của các Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.

    Từ đây, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tạo điều kiện tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp, mở rộng các hoạt động, tăng cường hợp tác để giúp doanh nghiệp đảm bảo uy tín, chất lượng và vươn lên hội nhập quốc tế. Hội còn là đầu mối trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; đầu mối thu thập và phản ánh nguyện vọng, ý kiến doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng Nhà nước; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu; tổ chức quảng bá, tuyên truyền để vận động doanh nghiệp và người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

    Xuân Đào