Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận về pháp luật đất đai

  Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003.

  Sáng 19/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 3, tập trung bàn những nội dung chính là: “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn góp phần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai” và “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay”. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

  Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ: hai vấn đề được bàn tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tư vấn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng soạn thảo Đề án trình Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

  Về vấn đề đất đai, ông Đinh Thế Huynh cho rằng, đây là vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm; bởi vậy kỳ họp này cần tập trung, phân tích, làm rõ thực tế về hệ thống chính sách, pháp luật đất đai và kết quả thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong hơn 25 năm đổi mới; từ đó đề xuất những chủ trương, giải pháp để hoàn thiện một cách có hệ thống về chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng.
  Cũng thông qua đó, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về các chủ trương lãnh đạo, định hướng việc nghiên cứu, bổ sung sửa đổi Luật đất đai năm 2003 và sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 của Đảng.

  Về vấn đề an sinh xã hội, ông Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ chủ trương, chính sách, tổ chức thức hiện về bảo đảm an sinh xã hội nước ta trong 25 năm qua, chỉ rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của vấn đề này. Từ đó kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về mục tiêu, quan điểm và những giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp mới có tính đột phá, khả thi, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả an sinh xã hội trong giai đoạn 2012-2020. 

  Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy trách nhiệm, thực sự dân chủ, thẳng thắn trong trao đổi, thảo luận tập trung vào những vấn đề cốt lõi nhất. Mọi ý kiến, tham luận nhằm mục địch cuối cùng là để tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần đề Đảng ta lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN”.

  Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề lý luận-thực tiễn góp phần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003: hiệu quả sử dụng đất đai trong 25 năm đổi mới; sở hữu toàn dân về đất đai và đảm bảo tính bền vững của đất đai...

  Kỳ họp diễn ra hết hôm nay (20/3)./.
   

  VOV