Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thi hành Hiến pháp

  Sáng 24/2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp.

  Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: TTXVN)

  Hội nghị được nghe PGS.TS Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã phổ biến tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ những quy định của Hiến pháp liên quan đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và vấn đề phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

  Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp 2013 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Theo đó, Trung ương Hội xây dựng tài liệu sinh hoạt và tài liệu tập huấn chuyên sâu về những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp. Trung ương Hội chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các lớp bồi dưỡng cho báo cáo viên và tuyên truyền viên về Hiến pháp, đưa các nội dung cơ bản liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em, quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được ghi nhận trong Hiến pháp vào nội dung các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Trung ương Hội chỉ đạo các cấp Hội rà soát các chính sách, văn bản pháp luật về các nội dung liên quan, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp. Các báo, tạp chí, các website trong hệ thống Hội tăng cường đăng tải các nội dung mới của Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung…

  Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố lồng ghép các nội dung của Hiến pháp trong các buổi sinh hoạt; tổ chức các hội thi, diễn đàn trao đổi, tìm hiểu về Hiến pháp. Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp quy định. Định kỳ hàng năm, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp báo cáo kết quả công tác tổ chức triển khai Hiến pháp tới Hội cấp trên...

  Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các đại biểu được phổ biến Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về Triển khai Quy chế Giám sát và phản biện xã hội và Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  TTXVN