Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

  Sáng 19/3, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

  Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

  Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đến dự.

  Giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang đón nhận với tình cảm vui mừng, đồng tình và nhất trí cao; cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đề ra các giải pháp để tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

  Đề cập quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, Bí thư cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên các cấp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; nắm vững tư tưởng, những công việc phải làm, thấy rõ trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cương vị công tác và lĩnh vực do mình phụ trách.

  Sau Hội nghị này, Quân ủy Trung ương tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh và ban hành sớm Kế hoạch thực hiện của Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn của các cơ quan. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) cho các đối tượng của cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp mình một cách cụ thể, thiết thực có tính khả thi cao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

  chinhphu