Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị phổ biến nhanh những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5

  (VOH) - Chiều ngày 28/5, tại TP.HCM, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt của Bộ.

  Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

  Tại Hội nghị, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương giới thiệu các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5, đó là các vấn đề về: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020…

  Bên cạnh đó, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành trong Bộ, tùy theo vị trí công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 cùng các nghị quyết khác của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu:

  Bá Nam