Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 32 tỷ đồng trong tháng 2

  Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 20.500 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua KBNN trong tháng 2/2010.

  HTML clipboard

   

  Theo Bộ Tài chính, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện 1.200 khoản chi của 3.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 32 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

   

  Về vốn xây dựng cơ bản tập trung, kế hoạch vốn năm 2010 KBNN nhận đến tháng 2/2010 là 58.608,0 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 12.598 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 46.010,0 tỷ đồng); số vốn giải ngân hết tháng 2/2010 là 6.622,0 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 790 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 5.832,0 tỷ đồng).

   

  Về vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, các dự án giao thông thuỷ lợi kế hoạch vốn đã nhận được từ cơ quan tài chính là 20,626 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 16.126 tỷ đồng, dự án  ngân sách địa phương là 4.500 tỷ đồng). Số vốn giải ngân hết tháng 02/2010 là 970 tỷ đồng, đạt 4.7% (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 850 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 120 tỷ đồng).

   

  Các dự án y tế được Chính phủ giao vốn là 5.600 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 380 tỷ, vốn ngân sách địa phương là 5.220 tỷ). Số vốn giải ngân đến hết tháng 2/2010 là 30 tỷ, đạt 2,1% so với vốn KBNN nhận được.

  Các dự án giáo dục được Chính phủ giao 6.500 tỷ đồng và số vốn giải ngân đến hết tháng 2 là 100 tỷ đồng, đạt 6,7% so với kế hoạch vốn KBNN nhận được.

   

  HNMO