Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Luật viên chức ra đời sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân được ngày càng tốt hơn

    (VOH) - Nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ vừa ban hành Dự thảo Luật Viên chức nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Việc Luật Viên chức được ban hành sẽ góp phần cải cách có hiệu quả hoạt động khu vực dịch vụ công theo hướng hiện đại, năng động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân được tốt hơn.

    Với 8 chương và 71 điều, Luật viên chức sẽ tác động trực tiếp đến hơn 1,6 triệu viên chức đang làm việc trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội… Dự án Luật viên chức nhằm: Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển xã hội, bảo đảm các phúc lợi cơ bản cho người dân, góp phần thực hiện xã hội hóa các hoạt động thiết yếu mà hiện nay Nhà nước đang nắm giữ để chuyển sang cho khu vực dịch vụ công; tạo cơ sở pháp lý nhằm xây dựng và quản lý đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và cộng đồng; phát huy được tính năng động, sáng tạo của viên chức...

    Xung quanh về dự án Luật này, phóng viên Quốc Dũng có băng phỏng vấn ông Trần Văn Tuấn-Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

    Quốc Dũng