Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

  Ngày 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX - nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc sau ba ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 người, Ban Thường vụ 15 người.

  Ông Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Ông tham gia cách mạng ngày 30/4/1975, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29/6/1980.

  Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện năm năm tới (2010-2015) là tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, ổn định và bền vững; đi đôi với phát triển công nghiệp gắn với ổn định và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, trong đó gắn kết, hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu.

  Đại hội cũng thông qua cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao năng lực bộ máy nhà nước, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể; cũng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.”

  Các chỉ tiêu cụ thể đã được Đại hội đưa ra cho nhiệm kỳ năm năm tới là tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân hàng năm 14% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến 2015 đạt từ 2.970 USD trở lên. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân hàng năm đạt 5,5%; giá trị công nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 21% trở lên, các ngành dịch vụ tăng từ 14% trở lên, kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, thu ngân sách mỗi năm tăng 14%, trong đó thu nội địa tăng trên 18%.

  Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5% năm, giải quyết việc làm mỗi năm cho 20.000 lao động, trong đó lao động đã qua đào tạo, dạy nghề chiếm 60%. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu… có khu xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường.

  Các giải pháp Đại hội đưa ra để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, khoa học, hiệu quả, ổn định, lâu dài; chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa.

  Bên cạnh đó, cần hiện đại hóa; cải cách hành chính đi đôi với củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

  Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX - nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu 14 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết dự Đại hội Trung ương lần thứ XI của Đảng./.

  TTXVN