Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phê duyệt biên chế công chức cơ quan hành chính

    Ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 542 về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2012.

    Tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692. Trong đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 111.894 biên chế. Cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 161.723 biên chế. Các cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 1.075 biên chế và biên chế công chức dự phòng là 7.000.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

    Theo TTXVN