Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tháng 12 hằng năm là Tháng hành động quốc gia về Dân số

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy tháng 12 hằng năm là "Tháng hành động quốc gia về Dân số".

   

   Tăng cường tuyên truyền về công tác DSKHHGĐ nhân Tháng hàng động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

  Việc tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam.

  Đây cũng là dịp để tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam.

  Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc gia về Dân số hằng năm theo đúng yêu cầu, nội dung quy định, hết sức chú ý thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; tổ chức tổng kết Tháng hành động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, vào thời điểm 0h ngày 1/4/2009 dân số Việt Nam là 85.846.977 người, trong đó có 42.413.143 nam (chiếm 49,4%) và 43.433.854 nữ (chiếm 50,6%).

  Việt Nam đang trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng” với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động lớn, tỷ lệ người phụ thuộc thấp. Với lợi thế so sánh là nguồn nhân lực lao động dồi dào so với các quốc gia khác, cơ cấu dân số vàng là cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

  Theo CP