028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thủ tướng ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, theo đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 11 cuộc điều tra thống kê.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia gồm Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế.

Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập số liệu về dân số, lao động xã hội và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quy mô, cơ cấu phân bố và tỷ lệ tăng dân số, nguồn lao động và nhà ở của dân cư. Thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở chu kỳ 10 năm, ngày 01 tháng 4 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 9).

Thời điểm tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp chu kỳ 10 năm, ngày 1/7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 5).

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp diêm nghiệp và thủy sản phục vụ nghiên cứu đánh giá quy mô và cơ cấu lao động nông thôn, nông nghiệp; quy mô đất đai, điều kiện sản xuất nông nghiệp; thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn; tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu quốc gia trong nông thôn, nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, thủy sản và nông thôn; lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn mẫu; so sánh quốc tế.

Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở kinh tế, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh tế; kết quả hoạt động làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp dàn mẫu tổng thể phục vụ các cuộc điều tra chọn mẫu của ngành Thống kê và các ngành khác. Thời điểm tổng điều tra kinh tế chu kỳ 5 năm, ngày 1​/3 và 1/7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 1 và 6).

Trong số 11 cuộc điều tra thống kê, có 4 cuộc điều tra về đất đai, dân số, lao động, việc làm gồm: Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; Điều tra lao động và việc làm.

Hai cuộc điều tra về tài khoản quốc gia, tài chính tiền tệ: Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi.

Ngoài ra, Chương trình thống kê quốc gia còn có 5 cuộc điều tra về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gồm: Điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ; Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp; Điều tra năng suất sản lượng cây hàng năm; Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm; Điều tra chăn nuôi.

Nguồn: TTXVN