Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về đất đai

  Ngày 19-3, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Lý luận Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích về hệ thống chính sách, pháp luật đất đai và kết quả thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong hơn 25 năm đổi mới vừa qua, tập trung vào Luật Đất đai năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

  Từ yêu cầu phát triển của đất nước trong những thập kỷ tới, các đại biểu phân tích những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về đất đai theo quan điểm Đại hội lần thứ XI của Đảng. Trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương lãnh đạo, định hướng nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

  Đề cập về vấn đề an sinh xã hội, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Rất nhiều vấn đề mới và khó liên quan đến an sinh xã hội đang được đặt ra, cần được làm rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trong khuôn khổ kỳ họp, đã diễn ra hội thảo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai”, các đại biểu tập trung phân tích các vấn đề: Sở hữu đất đai trong quá trình đổi mới ở Việt Nam; quản lý Nhà nước về đất đai, hiệu quả sử dụng và khai thác đất đai trong hơn 25 năm đổi mới; bảo đảm tính bền vững của đất đai. Các đại biểu đi sâu phân tích về vấn đề đất công ở Việt Nam hiện nay; thu hồi, giao đất, đền bù đất; đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp, thị trường sử dụng đất đai ở Việt Nam hiện nay…

  SGGP