Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong năm 2012

  Sáng 4/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

  Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 cho thấy: Năm qua, tuy có nhiều khó khăn, nhưng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức của Ban luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp giải quyết khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Ban đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo như: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế-xã hội; bước đầu chú trọng hơn tuyên truyền về kinh tế. Ban đã xây dựng Báo cáo và Chương trình kiểm tra của Tổng Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Về công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban giai đoạn 2011-2015, thúc đẩy và hoàn thành Dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; mở rộng hợp tác tại khu vực Mỹ - La tinh...

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo tổng kết công tác cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong năm qua như: Việc phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành thể chế hóa, cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo trong các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo thành chính sách còn chậm; chưa xây dựng được kế hoạch, duy trì nền nếp các đoàn công tác, khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai công tác tuyên giáo ở cơ sở; phương thức công tác tuyên giáo còn chậm được đổi mới; chương trình phối hợp với một số bộ, ngành đạt kết quả chưa cao, còn nặng về triển khai công việc cụ thể, chưa thể hiện rõ tính chất, vai trò chỉ đạo, định hướng...

  Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu và 4 giải pháp công tác năm 2012, trong đó có việc nâng cao toàn diện chất lượng các lĩnh vực công tác của Ban, chú trọng công tác dự báo; triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng cao các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2012 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; tích cực, chủ động hơn trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

  Khen thưởng 04 tập thể Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công nhân viên chức toàn Ban. Đồng chí cũng đề nghị các vụ, đơn vị trong Ban nghiêm túc kiểm điểm đánh giá lại những việc đã làm được, nhất là những việc chưa làm được, những việc làm được nhưng hiệu quả chưa cao, phải tìm ra được các nguyên nhân để sửa chữa và khắc phục. Để làm tốt công tác của Ban trong năm 2012, đồng chí nhấn mạnh: Trước hết, cần lên kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; tiếp đó là các nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp và thông qua trong năm 2012. Đồng thời, phải tham gia và làm tốt công tác tuyên truyền việc soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nắm bắt, làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền trong việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, xây dựng mô hình nông thôn mới cũng như những đột phá trong việc khắc phục tình trạng lạm phát đang diễn ra đối với nền kinh tế nước nhà, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm tốc độ lạm phát như Nghị quyết Kỳ họp lần thứ hai, Quốc hội khóa XIII đã đề ra cho năm 2012. Bên cạnh đó, Ban cần nắm vững mọi diễn biến, biến động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cả trong và ngoài nước tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để từ đó có những tham mưu, đề xuất hữu hiệu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giúp các bộ, ngành đề ra những chính sách thiết thực nhằm tăng trưởng nền kinh tế, ổn định chính trị - xã hội…

  Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo đã khen thưởng 04 tập thể Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc, gồm: Vụ Các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Báo chí - Xuất bản;khen thưởng 13 Tập thể Lao động xuất sắc và 13 Tập thể Lao động tiên tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011; khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban cho 18 đồng chí, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 85 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh hiệu Lao động tiên tiến cho 177 đồng chí.

  ĐCSVN