Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

  Sáng 24/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận về pháp luật đất đai Sẽ đổi mới hoạt động Hội đồng Lý luận Trung ương Đây là buổi làm việc định kỳ 6 tháng một lần theo ý kiến của Tổng Bí thư khi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương vào cuối năm 2012.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Theo báo cáo của Hội đồng Lý luận Trung ương, trong 6 tháng qua, Hội đồng đã nâng cao chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực chuẩn bị các chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, hiện đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 5 trong số 12 chuyên đề; tăng cường công tác đấu tranh lý luận; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề tài trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011- 2015; chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận; xây dựng Đề án tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; thẩm định nhiều Đề án của các ban, ngành, địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Các nội dung công việc của Hội đồng nhờ kiện toàn một bước công tác tổ chức, bố trí đúng người, đúng việc, đúng chức năng, nhiệm vụ nên đã có chuyển biến tích cực, hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng tốt.

  Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu đánh giá cao kết quả công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương trong nửa năm qua cũng như việc chuẩn bị chu đáo nội dung cuộc làm việc ngày 24/6, bàn những vấn đề định hướng, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng.

  Cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ mà Hội đồng đề ra trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, khối lượng công việc rất lớn, vì vậy, Hội đồng Lý luận Trung ương cần phải tổ chức thật tốt, lựa chọn các trọng tâm, trọng điểm thì mới hoàn thành được.

  Tổng Bí thư cũng nêu 6 nhóm việc mà Hội đồng cần quan tâm. Trước hết, ưu tiên cho việc nghiên cứu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ trung tâm, then chốt. Trong đó cần tập trung vào công việc trung tâm của trung tâm là tổng kết 30 năm đổi mới. Cùng với đó là chuẩn bị văn kiện Đại hội 12 cho Đảng.

  Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm rõ những vấn đề thực tiễn như nội dung kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề sở hữu, thành phần kinh tế; vấn đề quan hệ đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều phức tạp. Đồng thời, chú ý làm tốt hơn nữa việc tranh luận, trao đổi những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; phản bác các quan điểm sai trái; tổng hợp, chắt lọc, phân tích rút ra những luận điểm, căn cứ mới nhất từ các chương trình, đề tài nghiên cứu do Hội đồng phụ trách để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sử dụng đưa vào các chuyên đề; nâng cao chất lượng các báo cáo chuyên đề cho trúng vấn đề; tổ chức tốt các Hội thảo lý luận trong nước và quốc tế, học hỏi, rút kinh nghiệm từ lý luận của nước ngoài nhưng cũng đồng thời giới thiệu những kết quả lý luận của Việt Nam. Hội đồng cũng cần tích cực tham gia vào việc tổng kết công tác lý luận từ đó góp phần vào việc làm tốt hơn nữa nội dung của công tác quan trọng này.

  Để làm tốt những việc được giao, Tổng Bí thư cũng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục hoàn thiện lề lối, phương pháp làm việc để ngày càng nền nếp; nâng cao vai trò hoạt động của các Tiểu ban, Ban Thư ký; phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, các chuyên gia…

  Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định: Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục xây dựng môi trường cơ quan, phong cách, lề lối làm việc dân chủ, kỷ cương, khoa học, văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.../.

  Theo VOV