028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TW

Tổng Bí thư nêu rõ: Nhiệm vụ trung tâm của Hội đồng là chuẩn bị tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới.
Hôm nay (30/12) tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về kết quả công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện một số Bộ, ban, ngành. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nhiệm vụ trung tâm của Hội đồng Lý luận Trung ương trong năm 2014 là chuẩn bị tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới và các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Trong năm 2013, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung nâng cao chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên môi trường; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và góp ý xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Hội đồng cũng tham mưu cho Bộ Chính trị về tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Hội đồng thẩm định nhiều đề án của các ban, ngành, địa phương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.  

Hội đồng đã hoàn thành 12/13 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đã báo cáo 2 chuyên đề có nhiều điểm mới, có giá trị phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; hoàn thành 8 chuyên đề phục vụ các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và một số chuyên đề phục vụ lớp đào tạo nguồn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng đã chắt lọc, tổng hợp kết quả nghiên cứu của 4 chương trình và một số đề tài độc lập cấp nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng các báo cáo chuyên đề, đi sâu vào 29 luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch và đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề tài trong chương trình trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011- 2015”; mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc nên hiệu quả công tác có chuyển biến tích cực.

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương: Năm 2013, Hội đồng đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Phát huy kết quả này, trong năm 2014, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung triển khai Đề án tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; báo cáo chuyên đề theo kế hoạch đã được Ban Bí thư thông qua; chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thực hiện các kỳ họp; đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nghiên cứu có hiệu quả các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011- 2015; tổ chức chắt lọc, tổng hợp kết quả nghiên cứu, những luận điểm mới trên những vấn đề lý luận cơ bản của các chương trình, đề tài để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ kịp thời và có hiệu quả việc tổng kết 30 năm đổi mới và soạn thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; chuẩn bị tổ chức tốt các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng bạn; đẩy mạnh hoạt động của tổ biên tập Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành phát biểu đề cập một số nội dung liên quan tới cơ chế, chính sách về tài chính, nghiên cứu, sự phối hợp công tác với Hội động Lý luận Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Năm 2013, mặc dù có những nhiệm vụ với yêu cầu cao hơn nhưng Hội đồng Lý luận Trung ương có bước tiến mới về tổ chức triển khai công việc, đổi mới phương thức làm việc, phối hợp tốt hơn trong Hội đồng và các đơn vị khác, hoàn thành khối lượng lớn công việc đạt yêu cầu và đúng thời hạn.

Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2014 là năm tiến hành nhiều công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương là rất nặng nề. Cùng với các công việc thường xuyên, việc tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm. Vì thế phải tổ chức công việc cho tốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, thúc đẩy, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nghiệm thu các đề tài khoa học; tích cực tham gia vào việc tổng kết 20 năm Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận; 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Hội đồng Lý luận Trung ương cũng phải tích cực tham gia vào việc định hướng dư luận, đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng, văn hóa, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bác bỏ các quan điểm sai trái.

Tổng Bí thư mong rằng Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao, cán bộ nguồn; lựa chọn đúng, trúng nội dung các báo cáo chuyên đề và người báo cáo để tăng sức thuyết phục, hấp dẫn; tiếp tục nâng cao chất lượng trao đổi, hội thảo lý luận quốc tế qua đó học hỏi, bổ sung cho công tác lý luận, nghiên cứu khoa học.

Trong hoạt động, Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức làm việc, phát huy sự đoàn kết, nhất trí, dân chủ trong nghiên cứu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014./.

VOV
;