Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư thăm Thường trực Hội đồng Lý luận TW

  Chiều 28/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

  Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các vị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đã báo cáo với Tổng Bí thư kết quả công tác của Hội đồng từ khi thành lập (8/9/2011) đến nay.

  Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, Hội đồng Lý luận Trung ương đã kiện toàn tổ chức, nhân sự, xây dựng các quy chế, chương trình làm việc, chương trình nghiên cứu và tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các mặt công tác, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức triển khai các hoạt động khoa học, bảo đảm thiết thực, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng.

  Hội đồng đã tổ chức thành công bốn hội thảo khoa học, góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 và Hội nghị Trung ương 5, khóa XI; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về lý luận; xây dựng và triển khai Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”; tham gia tích cực vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai hệ thống lý luận đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng...

  Năm 2012, Hội đồng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị “Về kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2011-2015”, bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ công bố thành lập Hội đồng. Hội đồng sẽ tổ chức thành công, chất lượng các kỳ họp, với các chủ đề: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về doanh nghiệp nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới...

  Cùng với triển khai Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị, Hội đồng chủ động tổ chức lực lượng nghiên cứu và trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, uốn nắn những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch..., củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

  Trong thời gian tới Hội đồng sẽ đẩy mạnh hoạt động của các tiểu ban, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, sửa đối lề lối làm việc theo hướng nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ cộng tác viên; nâng cao chất lượng các kỳ họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sáng kiến của các thành viên Hội đồng, tăng cường công tác nội bộ, xây dựng cơ quan đoàn kết, kỷ cương, hoạt động chất lượng, hiệu quả.

  Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đều ghi nhận nhiệm kỳ 2011-2015, với lực lượng chuyên trách dầy dạn kinh nghiệm về lý luận, quản lý, hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới và đạt kết quả bước đầu theo hướng thiết thực.

  Các đại biểu cũng đã trao đi đổi lại, kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng.

  Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 trong một thời gian ngắn đã nỗ lực triển khai có kết quả nhiều hoạt động quan trọng, cả đối nội và đối ngoại, trực tiếp nghiên cứu cũng như tham gia nghiên cứu.

  Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội đồng Lý luận Trung ương có chức năng, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, do Bộ Chính trị lập ra, trực thuộc Bộ Chính trị, là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối chính sách của Đảng; thực hiện các chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

  Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài Bộ Chính trị giao; kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng, là đầu mối, trung tâm chắt lọc, thu hút chất xám về lý luận chính trị và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

  Hội đồng có chức năng thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương; giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng trên thế giới.

  Ngoài ra, Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất luận cứ để đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái.

  Tổng Bí thư nêu rõ, trước hết phải hiểu đầy đủ, thấm sâu các chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó triển khai có hiệu quả năm lĩnh vực công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Về các nội dung công việc thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh trước hết Hội đồng phải có đề tài tự nghiên cứu, chỉ đạo các chương trình nghiên cứu, đồng thời thu hút, chắt lọc các kết quả nghiên cứu của các cơ quan khác. Cùng với các đề tài nghiên cứu độc lập của Hội đồng, cần chú ý thu hút, chắt lọc các kết quả nghiên cứu khác, tập trung vào những vấn đề mới cần quan tâm, thành tựu trong nước và thế giới, thiết thực phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị.

  Liên quan đến công tác thẩm định của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư chỉ rõ muốn thẩm định các đề án, chính sách, phải thâm nhập ngay từ đầu, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, đừng có chờ đến khi văn bản các nơi gửi đến.

  Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn của Bộ chính trị cần báo cáo, có ý kiến trước mỗi vấn đề được yêu cầu, phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị.

  Hội đồng Lý luận Trung ương phải là ban nghiên cứu chính sách, đầy đủ thành phần về kinh tế, chính trị, triết học, đối nội, đối ngoại, quân sự, quốc phòng... gắn với các cơ quan như một mạng lưới chân rết, cánh tay nối dài của Hội đồng.

  Được Trung ương, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, Hội đồng cần nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cần phải đấu tranh, có chương trình bài bản, có hệ thống..., sắp tới phải đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này.

  Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng, các Tiểu ban, Ban Thư ký, Văn phòng Hội đồng... theo hướng hiệu quả, thành viên Hội đồng không nhất thiết phải là các lãnh đạo đầu ngành. Trong đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Thường trực Hội đồng, Tổng Thư ký Hội đồng, các vị chuyên trách; tổ chức công việc khoa học, phân công rõ ràng, họp ít mà hiệu quả mới là tốt.

  Để làm được những việc trên, Tổng Bí thư chỉ rõ Hội đồng Lý luận Trung ương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, trước hết là phối hợp với các học viện, Viện Khoa học xã hội, Văn phòng Trung ương, các ban của Đảng, Bộ Khoa học - Công nghệ...

  Tổng Bí thư lưu ý Hội đồng cần sớm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan tiêu biểu, không khí làm việc thoải mái, thẳng thắn, hiệu quả, tập trung tinh lực cho công tác, tổ chức lại cách thức làm việc...

  Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận, trả lời từng đề xuất, kiến nghị của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm, coi trọng công tác lý luận chính trị; mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh đạo của Trung ương và Bộ Chính trị./. 

  Theo TTXVN/Vietnam+