Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

    (VOH) - Thành Đoàn TPHCM vừa tổ chức chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vào sáng nay (22/8).

    Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề gồm: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về văn hóa; Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33; việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12; Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định lấy phiếu tín nhiệm; Tổng kết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường.

    Minh Hiệp