Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM thành lập Ban Dân tộc

    UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Ban Dân tộc trực thuộc UBND TP trên cơ sở hợp nhất Ban Công tác người Hoa và bộ phận quản lý Nhà nước về công tác dân tộc của Ban Tôn giáo và Dân tộc thuộc Sở Nội vụ

    Ban Dân tộc có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

    Do chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc sang Ban Dân tộc, UBND TP cũng quyết định đổi tên Ban Tôn giáo và Dân tộc thành Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

    NLĐ