Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

    Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

    Kế hoạch nêu rõ: Việc tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) trên báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được triển khai nghiêm túc, đảm bảo định hướng, có chất lượng và hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích làm cho các tầng lớp nhân dân, dư luận trong và ngoài nước, trước hết là cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, nhất là Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đánh là lực lượng ưu tú, tiên phong lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Công tác tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

    TTXVN