Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn TPHCM

    (VOH) - Ngày 17/3/2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 1143/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn TPHCM. UBND TPHCM đã giao cho Sở Tư pháp và Sở Thông tin truyền thông làm đầu mối tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn.

     Luật gia Ung Thị Xuân Hương – Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM (ảnh: govaphcmcity)

    Về nội dung này Luật gia Ung Thị Xuân Hương – Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM cho biết như sau:


    Thành Sang