Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Văn phòng Chủ tịch nước quán triệt Nghị quyết TƯ 5

  Ngày 24/8, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan.

  Tại hội nghị, ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Ông Giang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước giới thiệu nội dung các kết luận, nghị quyết về: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

  Các đại biểu đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo từng vấn đề mà Trung ương thảo luận và quyết định, cả các vấn đề cấp bách và các vấn đề mang tính lâu dài để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra.

  Việc nghiên cứu, quán triệt nội dung các kết luận, Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền một cách nghiêm túc, hiệu quả.

  Vietnam+