Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • VĐHN: Cán bộ - khâu then chốt trong xây dựng Đảng

  Hội nghị cán bộ TPHCM về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tầm quan trọng ở chỗ, hội nghị này tập trung bàn về công tác cán bộ - khâu then chốt và được xác định là nhân tố quyết định sự thành bại của công tác xây dựng Đảng.

  Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và người dân TPHCM hiến kế nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và giờ đây đặt nhiều kỳ vọng TPHCM gắn thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ với Nghị quyết Trung ương 4 để góp phần giải quyết 3 vấn đề “cần làm ngay”, đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
  Đến nay, kết quả nổi bật trong công tác cán bộ của TPHCM mang nhiều dấu ấn và tính sáng tạo là việc đào tạo gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng chiến lược quy hoạch cán bộ dài hạn, chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ công tác lâu dài, gắn đề bạt với quy hoạch cán bộ. Nhiệm kỳ 2001-2005, TPHCM có 78% cán bộ trong diện quy hoạch được đề bạt, sang nhiệm kỳ 2005-2010, tỷ lệ này là 84%. Với quyết tâm chính trị, với cách làm quyết liệt TPHCM đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.
  Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chỉ ra rằng, đối chiếu những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 thì công tác cán bộ ở TPHCM đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ hiện nay, nổi lên là năng lực quản lý, điều hành và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng còn yếu, dẫn đến có những vụ việc trì trệ kéo dài; một bộ phận tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo còn hạn chế, khi gặp khó khăn né tránh, đùn đẩy cho nhau, gây bức xúc cho dân; những biểu hiện quan liêu, thiếu sâu sát cơ sở và địa bàn vẫn còn; cơ cấu đội ngũ theo lĩnh vực, ngành nghề chưa cân đối; đặc biệt là tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt mục tiêu mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặt ra trong đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Tại sao chỉ một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống lại làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển chung của TP, trong khi có tới 69% tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh và 77% đảng viên đủ tư cách - hoàn thành tốt nhiệm vụ? Liệu việc phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên đã sát chưa? Quy hoạch cán bộ là nền tảng, là cơ sở, căn cứ cho việc đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, vậy quy hoạch trúng tới đâu?
   
  Vấn đề mà hội nghị chưa bàn sâu và chưa nêu trong báo cáo - được Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thẳng thắn chỉ ra - đó là đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ là khâu quyết định toàn bộ đến công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ nhưng hiện nay, đây là khâu yếu trong công tác cán bộ ở TPHCM. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ là gốc của mọi công việc nên tinh thần hội nghị đặt ra là đánh giá cán bộ cần công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ công tác làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ. Đánh giá cán bộ lãnh đạo phải căn cứ vào hiệu quả công tác, khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể trong ngành, lĩnh vực, địa phương đơn vị mình phụ trách. Vấn đề đặt ra là xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa đức và tài, quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, tiêu chuẩn và cơ cấu, năng lực thực tế và bằng cấp cho phù hợp với thực tế. Nhiều ý kiến cũng khẳng định, cần hết sức coi trọng việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi cán bộ trong các lĩnh vực; giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, rèn luyện, thử thách, tuyển lựa cán bộ từ trong hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân.
   
  Muốn thực hiện tốt công tác cán bộ phải xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ có phẩm chất trong sáng, có bản lĩnh vững vàng và có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra cho ngành tổ chức cán bộ ở TPHCM cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ cũng như công tác xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức và cán bộ… “Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng” - đó là lời chỉ dạy của Bác Hồ đối với cán bộ làm công tác cán bộ.

  Theo Tuấn Sơn (SGGP)