Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • "Xây dựng, bảo vệ, phát triển TP Hồ Chí Minh là trách nhiệm chung"

  Ngày 6/7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW (Khóa IX) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.


  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Bộ Chính trị thống nhất đánh giá: sau hơn 25 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân hơn 11%, bằng 1,2 lần tốc độ tăng trưởng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hơn 1,5 lần ốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 54,3% GDP, công nghiệp – xây dựng chiếm 44,5% GDP, nông nghiệp chiếm 1,2% GDP, tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghệ cao; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, ngày càng đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước. Tuy chỉ chiếm 0,6% về diện tích tự nhiên, 8,56% dân số cả nước, nhưng thành phố đóng góp 21,3% GDP cả nước, 29,38% tổng thu ngân sách nhà nước, 22,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 58,33% khách du lịch quốc tế, 43,72% doanh thu du lịch, 27,9% kim ngạch xuất khẩu, 26% kim ngạch nhập khẩu, 22,4% gái trị gia tăng ngành công nghiệp, mức thu nhập bình quân của người dân thành phố năm 2011 bằng 2,4 lần so với bình quân đầu người của cả nước.

  Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của TP Hồ Chí Minh chưa tương xứng với vị trí, vai trò đầu tàu của cả nước, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; cơ cấu hạ tầng ngày càng quá tải, bất cập, quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển và còn nhiều yếu kém, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước đô thị, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng và ngày càng gay gắt hơn...

  Trên cơ sở chỉ rõ tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Bộ Chính trị yêu cầu: Đảng bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, làm tốt vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố văn minh, hiện đại...

  Về các kiến nghị, đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đồng ý tiếp tục cho phép thành phố được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp; xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm đề án tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị... Tuy nhiên, thành phố cần xây dựng đề án, có lộ trình, bước đi, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Bộ Chính trị cũng nhất trí về việc ban hành một Nghị quyết mới về về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu mới của thành phố và của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

  Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được TP Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chuẩn bị, tiến hành công phu, nghiêm túc, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp của Bộ Chính trị cũng thống nhất rất cao, thể hiện tình cảm, mong muốn và quyết tâm đưa TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, đi lên.

  Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí quan trọng đối với cả nước, mà còn là đầu tàu, là động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn, đóng góp rất quan trọng cho cả nước không chỉ về vật chất (20% GDP, 30% ngân sách) mà cả kinh nghiệm phát triển. Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần năng động sáng tạo của TP Hồ Chí Minh và khuyến khích thành phố mạnh dạn đề xuất, thí điểm những vấn đề phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra trong quá trình phát triển. Trong giai đoạn sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung tháo gỡ, giải quyết các bất cập về kết cấu hạ tầng, nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh...

  Tổng Bí thư lưu ý, thành phố Hồ Chí Minh cần bám sát các tư tưởng chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố, các nghị quyết, kết luận gần đây của Trung ương, trên cơ sở đó xác định mục tiêu nhiệm vụ chung, toàn diện, đồng thời đề ra các mục tiêu cụ thể, các khâu đột phá, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

  Tổng Bí thư đánh giá cao các mục tiêu phấn đấu quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật là đến năm 2020, bình quân GDP theo đầu người đạt 8500 USD, tập trung phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học cao, năm 2015 hoàn thành chỉ tiêu cơ bản về xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở, chấm dứt tình trạng quá tải ở các bệnh viện, coi trọng phát triển y tế dự phòng, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ y tế, đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, thể thao... Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý thành phố Hồ Chí Minh coi trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đặc thù riêng của thành phố Hồ Chí Minh; bảo đảm an sinh xã hội, kéo giảm khoảng cách giàu - nghèo, đấu tranh giải quyết cho được các tệ nạn ma túy, mại dâm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội... Tổng Bí thư chỉ rõ, cùng với tập trung hoàn thiện cơ chế, cải cách hành chính, mô hình quản lý chính quyền đô thị, cần triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, nhất là công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta và của thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở sở sở, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

  Tổng Bí thư nhấn mạnh: Xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là việc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương. Tổng Bí thư cơ bản ủng hộ các kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó việc xây dựng Bộ tiêu chí thành phố cần xác định rõ tính chất, các nội dung công việc cần làm, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa dân tộc, vừa hiện đại./.

  Theo TTXVN