Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Yêu cầu ban hành quy định về nhà ở xã hội

    UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí xét duyệt đối tượng ưu tiên, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu các địa phương ban hành quy định cụ thể cơ chế, chính sách về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

     Cụ thể, theo thẩm quyền, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí xét duyệt đối tượng ưu tiên, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị để triển khai thống nhất trên địa bàn. Ngoài ra, địa phương phải ban hành cơ chế ưu đãi chủ đầu tư, "gọi" các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cũng như quy chế quản lý, vận hành sau đầu tư. Chính phủ đã ban hành nghị định, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản hướng dẫn, song nhiều địa phương chưa ban hành quy định cụ thể, nên chủ đầu tư cũng như đối tượng thuộc diện được hưởng thụ dự án nhà ở xã hội gặp khó khăn, vướng mắc, chưa triển khai được dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

    TTXVN