Hội Khuyến học TPHCM sẽ cấp học bổng cho 1.000 sinh viên

Trong mười năm qua, Hội Khuyến học TP đã kêu gọi sự giúp đỡ của toàn xã hội xây dựng quỹ khuyến học có tên là “Học bổng khuyến tài”, học bổng này được xây dựng theo chương trình “học bổng 1&1” có nghĩa một ân nhân (cá nhân hoặc đơn vị) nhận tài trợ cho một sinh viên cụ thể và ân nhân ấy sẽ cấp học bổng cho sinh viên ấy trong suốt quá trình học đại học.
Học bổng khuyến tài được trao tặng với định mức 1.500.000 đồng /năm. Đến nay, Hội đã trao tặng học bổng cho 1.000 sinh viên. Trong giai đoạn 2010-2015, Hội Khuyến học TP mong muốn trợ cấp cho thêm 1.000 sinh viên.

HCM CityWeb