Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai thác tủ sách pháp luật điện tử

    Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (TSPL), có hiệu lực thi hành từ ngày 2-4-2010. Đây là một trong những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

    HTML clipboard

    Theo đó, TSPL cấp xã và TSPL ở cơ quan, đơn vị phải có các loại tài liệu sau: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương; sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Công báo nước CHXHCN Việt Nam; báo, bản tin pháp luật của trung ương và địa phương...

    SGGP