Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam có thể trở thành cường quốc về an ninh mạng

    Năm 2019 này, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, để xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

    Nguồn: SGGP