Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 7»Thống Kê»Các dạng toán ứng dụng kiến thức tìm số ...

Các dạng toán ứng dụng kiến thức tìm số trung bình cộng

Số trung bình cộng là một kiến thức toán học được áp dụng rất phổ biến trong đời sống thực tiễn. Cùng ôn tập kiến thức và một số dạng bài tập liên quan đến số trung bình cộng trong bài viết này.

Xem thêm

1. Cách tìm số trung bình cộng

Trung bình cộng của dãy số (hoặc của nhiều số) trong toán học là thương số giữa tổng giá trị của các số đó và số các số các số hạng trong dãy số đó.

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta cần:

 • Xác định các số hạng có trong bài toán.
 • Tính tổng các số hạng vừa tìm được.
 • Trung bình cộng = Tổng các số hạng chia cho số các số hạng có trong bài toán.

2. Các dạng bài tập liên quan số trung bình cộng

Dạng 1: Tìm số trung bình cộng của nhiều số

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cộng của 79 và 19

Số trung bình cộng của hai số 79 và 19 là: (79 +19):2 = 49

Ví dụ 2: Tìm số trung bình cộng của 21, 30 và 45

Số trung bình cộng cùa ba số 21, 30 và 45 là: (21+30+45):3 = 96:3 = 32

Dạng 2: Giải bài toán

Ví dụ: Học sinh khối lớp 4 của một trường tiểu học tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây và lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Có lớp 4A, lớp 4B và 4C tham gia trông cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp trồng được: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Đáp số: 15 cây

Dạng 3: Tìm số hạng chưa biết

Phương pháp giải: 

 • Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng
 • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Ví dụ: Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số hạng còn lại.

Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18

Số hạng cần tìm là: 18 – 12 = 6

3. Một số bài tập tham khảo

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

 • 42 và 52
 • 36, 42 và 57 
 • 34, 43, 52 và 39 

Giải

 • Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42+52):2 = 47
 • Số trung bình cộng của 36, 42 và 57 là: (36+42+57):3 = 45
 • Số trung bình cộng của 34, 43, 52 và 39 là: (34+43+52+39):4 = 42

Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cần nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu kilogam?

Giải

Cân nặng của cả bốn em là: 

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Cân nặng trung bình của mỗi em là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Bài 3: Xe thứ nhất chứa được 45 tấn hàng, xe thứ 2 chứa được 53 tấn hàng, xe thứ 3 chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 6 tấn. Hỏi xe thứ 3 chứa được bao nhiêu tấn hàng?

Giải 

Số tấn hàng cả xe thứ nhất và thứ 2 chứa được là:

45 + 53 = 98 (tấn)

Trung bình số hàng hai xe chứa được là:

98 : 2 = 49 (tấn)

Số tấn hàng xe thứ 3 chở được là:

49 + 6 = 55 (tấn)

Đáp số: 55 tấn

----------------------------

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình tự học và ôn tập tại nhà.

Tác giả: VOH

Cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng cực dễ bạn cần đọc ngay
Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu chuẩn nhất