Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 5 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 5 trang 126

Xem thêm

Đề bài

Câu 5 ( Trang 126 SGK 10 ): Động lượng được tính bằng

  1. N/s
  2. N.s
  3. N.m
  4. N.m/s

Đáp án và lời giải

Chọn B

Đơn vị của động lượng là kg.m/s = N.s

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 4 trang 126
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 6 trang 127