Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 7 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 7 trang 127

Xem thêm

Đề bài

Bài 7(  trang 127 SGK 10 ): Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

Đáp án và lời giải

Gia tốc của vật là m/s

Vận tốc của vật tiếp ngay sau đó 3 s là  m/s

Động lượng của vật khi đó là p’ = m.v’ = 2.10 = 20 kgm/s

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 6 trang 127
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 8 trang 127