Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.10 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.10 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử cuả tập hợp :


 .

Đáp án và lời giải

Tập hợp .

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.9 Trang 19
Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.11 Trang 19