Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.12 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.12 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Cho  . Các cách viết sau đúng hay sai? Giải thích kết luận đưa ra.

a)   .                      

b) .                            

c) .

Đáp án và lời giải

a) Sai. Vì  là ký hiệu phần tử, viết đúng phải là :  

b) Đúng.

c) Sai.  Vì  là 1 tập hợp. không phải là phần tử của  . Viết đúng phải là : .

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.11 Trang 19
Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.13 Trang 19