Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.13 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.13 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Cho  ,  , .Tìm  và   để  .

Đáp án và lời giải

Các tập hợp bằng nhau nếu các phần tử của tập này cũng là phần tử của tập kia.

Vậy để cho   thì .

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.12 Trang 19
Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.14 Trang 19