Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.14 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.14 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Cho .

a) Liệt kê các phần tử của hai tập hợp  và .

b) Hãy xác định các tập hợp  và .

Đáp án và lời giải

a) Ta có : .

  •   .      
  •  .

 Khi đó : .

b) Ta có :  nên ;  ; .

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.13 Trang 19
Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.15 Trang 19