Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.9 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.9 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Ký hiệu   là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

a) Nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp .

b) Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp  .

c) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp . Tập hợp có bao nhiêu phần tử?

Đáp án và lời giải

a) Hai quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á : Lào, Thái Lan.

b) Hai quốc gia không thuộc khu vực Đông Nam Á : Trung Quốc, Ấn Độ.

c) {Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái lan, Indonesia, Singapore, Đông Timor, Philipin, Myanma, Brunei và Myanma}

Số phần tử tập hợp là : .

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.8 Trang 19
Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.10 Trang 19