Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Mắt. Các Dụng Cụ Quang»Bài Tập Bài 30: Giải Bài Toán Về Hệ Thấu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 2 Trang 1...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 2 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 trang 195 SGK Vật lý 11

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2 học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H. Tiêu cự của (L2) là bao nhiêu?

A.10cm

B.15cm.

C.20cm.

D.Một giá trị khác A,B,C.

Đáp án và lời giải

Chọn C.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 1 Trang 195
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 3 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học