Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Mắt. Các Dụng Cụ Quang»Bài Tập Bài 30: Giải Bài Toán Về Hệ Thấu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 5 Trang 1...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 5 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 5 trang 195 SGK Vật lý 11

Một thấu kính mỏng phẳng – lồi L1 có tiêu cự f1=60 cm được ghép sát đồng trục với một thâu kính mỏng phẳng – lồi khác L2 có tiêu cự f2=30 cm.Mặt phẳng có hai thấu kính sát nhau.

Thấu kính (L1) có đường kình rìa gấp đôi đường kính rìa của thấu kính (L2 ). Một điểm sáng S nằm trên trục chính của hệ, trước( L1)

a) Chứng tỏ có hai ảnh của S được tạo bởi hệ.

b) Tìm điều kiện về vị trí của S để hai ảnh đều thật và hai ảnh đều ảo.

Đáp án và lời giải

a) Ta có:

+ chùm sáng phát ra từ vật S đến phần AC và phần BD chỉ khúc xạ qua thấu kính O1. Có tiêu cự f1 = 60 cm.

+ Chùm sáng đến trong vùng CD phải khúc xạ qua thấu kính tương đương.

+ Hệ cho ta hai ảnh: Ảnh qua O1 và ảnh qua thấu kính tương đương. Hình vẽ (H5.1).

b) Thấu kính tương đương có tiêu cự f.

Khi S ở ngoài F1 tức là d > f1 và d > f thì hai ảnh cùng thật.

+ d > 60 cm, hệ cho hai ảnh cùng thật.

Khi S ở trong f, tức là d < f1 và d < f thì hai ảnh cùng ảo.

+ d < 20 cm hệ cho hai ảnh ảo.

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-7

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 4 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học